ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๓ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๙+๒๓๕ – กม.๒๘๑+๒๗๙ (RT.) , ระหว่าง กม.๒๘๖+๔๔๑ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๒๘๗+๓๓๐ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๓๑๓ กม.   w06.icon new ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๑๒/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ – กม.๓๓๖+๓๕๒ (RT.) ปริมาณงาน ๒.๘๖๖ กม.  w06.icon new ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/ ๑๑ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๘๑๘ – กม.๑+๓๔๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๕+๘๑๑ – กม.๗+๐๐๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑๕,๖๖๖.๐๐ ตร.ม.   w06.icon new ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟ้ลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/ ๑๐ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๒๒๐๐  งานเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖  ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คํามัน ระหว่าง  กม.๖+๗๘๒ – กม.๘+๐๐๐  และ  ระหว่าง  กม.๑๒+๒๒๐ – กม.๑๔+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๓,๒๔๔.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๙ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๒  ตอนควบคุม ๐๑๐๒  ตอน  ห้วยไผ่  –  ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๙+๔๒๕ – กม.๑๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓.๖๒๕ กม.

 w06.icon new ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๑๕ – กม.๒๐๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑๓,๓๙๕.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๘ / ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ w06.icon new ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๑+๔๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าบึงหลัก ระหว่าง กม.๐+๐๕๕ – กม.๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๓๐.๐๐ ตร.ม.  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/ ๗ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ w06.icon new ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal)  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๐๔  ตอนควบคุม  ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.๑๕+๔๒๘ – กม.๑๘+๕๕๐ , ระหว่าง กม.๒๔+๒๙๖ – กม.๒๙+๑๐๕ และ ระหว่าง กม.๓๐+๒๒๘ – กม.๓๐+๖๑๖ ปริมาณงาน ๗๒,๔๐๖.๐๐  ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๖ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ w06.icon new ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ – กม.๒๐๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๖,๑๙๐.๐๐  ตร.ม.  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๕ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ w06.icon new ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ , ๐๕๐๓ ตอน        ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้ําเขียว  ระหว่าง  กม.๓๑๔+๕๐๐  –  กม.๓๑๗+๔๘๒  (RT.)  และ  ระหว่าง
กม.๓๑๕+๓๐๗  –  กม.๓๑๕+๙๔๐  (LT.)  ปริมาณงาน  ๔๒,๓๖๒.๐๐  ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๔ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  w06.icon new ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ
๒ ชั้น ๖ ครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจําปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

w06.icon new ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/ ๑ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รหัสงาน  ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๔๔  ตอนควบคุม  ๐๑๐๐  ตอน  น้ําอ่าง – น้ําพี้  
ระหว่าง กม.๒+๑๒๕ – กม.๔+๒๗๕ และ ระหว่าง กม.๘+๓๗๐ – กม.๙+๑๖๘ ปริมาณงาน ๒๕,๔๙๔.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่าง 13  - 20   กันยายน 2560

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๒๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

ประจําปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหว่าง กม.๓๔๙+๑๙๙ – กม.๓๕๑+๐๐๒ (RT. เป็นช่วง ๆ)

w06.icon new  ระหว่าง 27  - 29  มีนาคม 2560

     
ปีงบประมาณ 2560  click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๔๐  ตอนควบคุม  ๐๑๐๐  ตอน  ท่าทอง – หาดกรวด  ระหว่าง กม.๐+๑๖๕ – กม.๐+๒๔๓ , กม.๐+๕๑๒ – กม.๑+๐๓๑ และ กม.๑+๒๗๓ – กม.๑+๘๖๒ 

w06.icon new ระหว่าง 14  - 16 ธันวาคม2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal)

เลขที่ E อต.๑/ ๑๖ /๒๕๖๐โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๕๐+๑๙๕ – กม.๒๗๓+๔๗๓ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๙๓,๒๖๕.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่าง 22  - 26 กันยายน 2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/ ๑๕ /๒๕๖๐ 

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖ (ทางแยกบ้านหาดกรวด) 

w06.icon new ระหว่าง 22  - 26 กันยายน 2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางหลวงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/ ๑๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๑+๕๑๐ – กม.๓๔๒+๘๘๑(LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

w06.icon new ระหว่าง 22  - 26 กันยายน 2559

     
     
     
ปีงบประมาณ 2560   click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/๘/๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๕๐๐ – กม.๓๙+๒๒๕ ปริมาณงาน ๒๐,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.w06.icon new ระหว่าง 21  - 24 กันยายน 2559

   
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/๗/๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก –
หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓๖+๑๒๖ - กม.๓๓๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑๖,๗๒๔.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่าง 21  - 24  กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๖/๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟ้าเรือง – คลองกล้วย ระหว่าง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.w06.icon new ระหว่าง 21  - 24  กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๐โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๕/๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอน ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒  ตอนบึงหลัก - ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม.๒๑+๓๑๗ - กม.๒๔+๒๔๖ ปริมาณงาน ๒๖,๘๔๙.๐๐ ตร.ม w06.icon newะหว่าง 21  - 24  กันยายน 2559
     
ปีงบประมาณ 2560 click ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๔/๒๕๖๐ประจำปี 2560 รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๑๘๕+๒๓๒ - กม.๑๘๖+๔๓๘ ปริมาณ ๑.๒๐๖ กม. w06.icon new ระหว่าง 21  - 24  กันยายน 2559
     
ปีงบประมาณ 2560 click ระกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๓/๒๕๖๐ รหัสงาน๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๑๘๖ + ๔๓๘ - ๑๘๗+๕๒๘ ปรืมาณงาน ๑๒,๐๒๐.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new ระหว่าง 22  - 26  กันยายน 2559
     
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/๒/๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๖+๕๐๗ - กม๒๗๙+๒๓๐(RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๙๕๓.๐๐ ตร.ม. w06.icon new ระหว่าง 21 - 24 กันยายน 2559

   
ปีงบประมาณ 2560  click

ประกาศ ผลการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๖๐

งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๑๒๔ - กม.๓๗+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗๑,๖๕๙.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่าง 16  - 20  กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐
รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก –หนองน้ำเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๘+๕๘๓ – กม.๓๔๔+๓๓๘ (LT. , RT. เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน ๗๗,๔๙๕.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่าง 16  - 20  กันยายน 2559

 
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/ ๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑

ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๑๑+๒๐๐ – กม.๑๒+๖๓๕ ปริมาณงาน ๑๗,๒๒๐ ตร.ม. 

w06.icon new  ระหว่าง 16  - 20  กันยายน 2559

 
 ปีงบประมาณ 2560  click ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/๑๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๖๐ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนน้ำอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง ดม.๔๗+๐๙๘ - กม.๔๘+๙๖๘ ปริมาณงาน 1 แห่ง

w06.icon new  ระหว่าง 15  - 17  กันยายน 2559
     
ปีงบประมาณ 2560 click 

ประกาศผลการประกวดราคารจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/๑๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ำอ่าง - น้ำพี้ ระหว่าง กม.๙+๑๖๘ - กม.๑๐ + ๘๓๘ ปริมาณงาน ๑๖๙๘๐.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่าง 15  - 17  กันยายน 2559

     
ปีงบประมาณ 2560 click 

ประกาศ ผลการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๔๐๐ งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/๑๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๔๐๐ งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ๐๔๐๒ ตอนพญาแมน - ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๐๘+๐๐๐ - กม.๒๐๘+๖๑๔.๕๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

w06.icon new  ระหว่าง 15  - 17  กันยายน 2559

 

   
ปีงบประมาณ 2560  click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/๑๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้าอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม.๑๔+๗๐๐ - กม.๑๕+๙๓๖ ปริมาณงาน ๑๔,๙๕๙.๐๐ ตร.ม. w06.icon new  ระหว่าง 14  - 16  กันยายน 2559

       
ปีงบประมาณ 2560 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/ ๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง –แสนขัน ระหว่าง กม.๑๒+๐๖๕ – กม.๑๓+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๔,๕๒๐ ตร.ม. w06.icon new  ระหว่าง 14  - 16  กันยายน 2559

       
          click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศเลขที่ E อต.๑/๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙

ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมสร้างความแข็งแรงและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง

ปี 2559 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.5+059 - กม.7+550   w06.icon new ระหว่าง 1  - 3  สิงหาคม 2559

             
          click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศเลขที่ E อต.๑/๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙

ประกวดราคาจ้างงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความแข็งแรงและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวงปี 2559 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.217+920 - กม.219+329   w06.icon new ระหว่าง 1  - 3  สิงหาคม 2559

             
          click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมไปยังจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ บริเวณทางแยกวังผาชัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เลขที่ E อต.๑/๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

w06.icon new ระหว่าง 24  - 26  มีนาคม 2559

             
          click ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เลขที่ E อต.๑/๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒+๖๘๒ – กม.๑๔+๗๐๐ w06.icon new ระหว่าง 11  - 16  ธันวาคม 2558