ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศผลการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/28/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์

บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตจรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 หลัง 

w06.icon new   ระหว่างวันที่  9 -15 พฤศจิกายน 2561

     
     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศผลการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/25/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอนบึงหลัก หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.328+975 - กม. 330+720 (RT.) และ

ระหว่าง กม.330+089 - กม.330+720 (LT.) ปริมาณงาน 25,203.00  ตร.ม. 

w06.icon new   ระหว่างวันที่  6 -13 พฤศจิกายน 2561

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศผลการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อ ต .1/ 26 /2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนา

ทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงลับแล ทางหลวงหมายเลข 1041 ตอนควบคุม 0100
ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ บริเวณ กม.1+317 (RT.) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง

  ระหว่าง 19 - 26  ต.ค.  2561

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศผลการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/ 25 /2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) สถานที่ดำเนินการหมวดทางหลวงพิชัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล

บริเวณ กม.285+455 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง  ระหว่าง 19 - 26  ต.ค.  2561

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศผลการประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อ ต .1/ 24 /2562  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ

ระดับ 3 – 6)  สถานที่ดำเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 หลัง    ระหว่าง 19 - 26  ต.ค.  2561

     
ปีงบประมาณ 2562 ผล

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/9/2562 รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคาร ระบายน้ํา ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ําอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.21+219 – กม.46+795 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระหว่าง 25 ก.ย.  -  2  ต.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2562 ผล ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/8/2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 

ตอน ทุ่งป่ากระถิน – พญาแมน ระหว่าง กม.8+320 – กม.12+137 ปริมาณงาน 34,423.00 ตร.ม.

ระหว่าง 25 ก.ย.  -  2  ต.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2562 ผล ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/6/2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501

ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.285+240 – กม.287+330 (LT.) ปริมาณงาน 23,412.00 ตร.ม.

ระหว่าง 25 ก.ย.  -  2  ต.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2562 ผล

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/5/2562  รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 

ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คํามัน ตอน 3 ระหว่าง กม.2+415 – กม.6+782 ปริมาณงาน 39,303.00 ตร.ม.

 ระหว่าง 25 ก.ย.  -  2  ต.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2562 ผล

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.1/4/2562 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก 

ระหว่าง กม.308+700 – กม.312+645 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0101 ตอน อุตรดิตถ์ – ห้วยไผ่

ที่ กม.0+730 (บริเวณแยกเกาะไท) ปริมาณงาน 50,651.00 ตร.ม.   ระหว่าง 25 ก.ย.  -  2  ต.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2562 ผล

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เลขที่ E อต.1/2/2562 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง

กม.334+987 - กม.336+126 (LT.) , กม.336+352 - กม.336+910 (RT.), และ กม.337+520 - กม.338+512

(LT.) ปริมาณงายน 2,689 กม. ระหว่าง 25 ก.ย.  -  2  ต.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2562 ผล

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.1/1/2562 ทางหลวงหมายเลข 1204

ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.7+500 – กม.9+500 ปริมาณ 1 แห่ง

ระหว่าง 25 ก.ย.  -  2  ต.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ E อต.1/23/2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน บริเวณ กม.24+385 (แยกโรงพยาบาลทองแสนขัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 

ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานราวกันอันตราย โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ E อต.1/22/2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวหงมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.277+000 - กม.293+000(LT.,Rt เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข 1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง - น้ำพี้ ระหว่าง กม0.000- กม.10+000 (LT.,Rt เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1776.00 ม.

ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ E อต.1/21/2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน บริเวณ กม.255+967 , ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง บริเวณ กม.0+625 , บริเวณ กม.9+775 และ บริเวณ กม.12+145 ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม, 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน บริเวณ กม.36+920 , บริเวณ กม 47+382 และบริเวณ กม.48+558 ปริมาณงาน  3  แห่ง 

ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/20/2562  รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลออดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอนไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ บริเวณ กม.235 + 195 (โรงเรียนบ้านป่าเซ่า) , ทางหลวงหมายเลข 1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว บริเวณ กม. 10+802 (โรงเรียนวัดดงสระแก้ว) , ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก -ฟากคลองตรอน บริเวญ กม.9+537 (โรงเรียนบ้านวังแดง) , ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย บริเวณ กม.38+530 (วิทยาลัยการอาชีพพิชัย) และบริเวณ กม.39+060 (โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ) ปริมาณงาน 4 แห่ง

ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561

 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ E อต.1/19/2562  งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ,

0502 ,0503 ตอน นาอิน - ชัยมงคล - บึงหลัก -หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.272+395 - กม.276+165(RT.) ,ระหว่าง กม.281+545 - กม.283 + 195 (RT.) บริเวร  กม.287+645 (แยกหนองกวาง) ,บริเวณ กม.300+262 (แยกน้ำอ่าง) ระหว่าง กม.300+502 - กม.301+820 (LT.,RT) และบริเวณ กม.317+638 (แยกบึงหลัก) ปริมาณงาน 1 แห่ง  

ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561

 ปีงบประมาณ 2562 ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/15/2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหังาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.235+170 - กม.236+328 (RT.)เป็นช่วงๆ , ทางหลวหงมายเลข 1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม. 14+436 - กม.14+580 (LT.)เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+782 - กม.17+267(LT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561
 ปีงบประมาณ 2562 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายลบทางหลวง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/14/2562 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.271+500 - กม.291+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2562 

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ E อต.1/13/2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง บริเวณ กม.6+678 (แยกไผ่ล้อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561

ปีงบประมาณ 2562 

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานไฟฟ้าแสงสว่างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/12/2562

งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.186+860 - กม.206+383 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.3+634 - กม.12+125 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1255 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฟ้าเรือง - คลองกล้วย ระหว่าง 0+025 - กม.3+990 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง  ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561

 ปีงบประมาณ 2562 

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ E อต.1/11/2562  งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญานจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+000-กม.317+000 (เป็นช่วง)ปริมาณงาน 1 แห่ง ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561

 ปีงบประมาณ 2562  ประกาศประกวดราคาจ้างงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2560 โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E อต.1/10/2562 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.350 + 815 - กม.350+915 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561
 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL) โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E อต.1/3/2562  รหัสงาน 22100  งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.284-823 - กม.294-250 ปริมาณงาน 84ม843.00  ตร.ม. ระหว่าง 21  - 27  กันยายน 2561

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๓ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๙+๒๓๕ – กม.๒๘๑+๒๗๙ (RT.) , ระหว่าง กม.๒๘๖+๔๔๑ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๒๘๗+๓๓๐ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๓๑๓ กม.ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/๑๒/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานโครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ – กม.๓๓๖+๓๕๒ (RT.) ปริมาณงาน ๒.๘๖๖ กม.  ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/ ๑๑ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๘๑๘ – กม.๑+๓๔๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๕+๘๑๑ – กม.๗+๐๐๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑๕,๖๖๖.๐๐ ตร.ม. ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟ้ลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/ ๑๐ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๒๒๐๐  งานเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖  ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คํามัน ระหว่าง  กม.๖+๗๘๒ – กม.๘+๐๐๐  และ  ระหว่าง  กม.๑๒+๒๒๐ – กม.๑๔+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๓,๒๔๔.๐๐ ตร.ม. ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๙ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๒  ตอนควบคุม ๐๑๐๒  ตอน  ห้วยไผ่  –  ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๙+๔๒๕ – กม.๑๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓.๖๒๕ กม. ระหว่าง 19  - 22   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๑๕ – กม.๒๐๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑๓,๓๙๕.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๘ / ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๑+๔๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าบึงหลัก ระหว่าง กม.๐+๐๕๕ – กม.๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๓๐.๐๐ ตร.ม.  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

เลขที่ E อต.๑/ ๗ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal)  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๐๔  ตอนควบคุม  ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.๑๕+๔๒๘ – กม.๑๘+๕๕๐ , ระหว่าง กม.๒๔+๒๙๖ – กม.๒๙+๑๐๕ และ ระหว่าง กม.๓๐+๒๒๘ – กม.๓๐+๖๑๖ ปริมาณงาน ๗๒,๔๐๖.๐๐  ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๖ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ – กม.๒๐๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๖,๑๙๐.๐๐  ตร.ม.  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๕ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแผนงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ , ๐๕๐๓ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้ําเขียว  ระหว่าง  กม.๓๑๔+๕๐๐  –  กม.๓๑๗+๔๘๒  (RT.)  และ  ระหว่าง กม.๓๑๕+๓๐๗  –  กม.๓๑๕+๙๔๐  (LT.)  ปริมาณงาน  ๔๒,๓๖๒.๐๐  ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๔ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจําปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ระหว่าง 18  - 21   กันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานขยายทางจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.๑/ ๑ /๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รหัสงาน  ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๔๔  ตอนควบคุม  ๐๑๐๐  ตอน  น้ําอ่าง – น้ําพี้  ระหว่าง กม.๒+๑๒๕ – กม.๔+๒๗๕ และ ระหว่าง กม.๘+๓๗๐ – กม.๙+๑๖๘ ปริมาณงาน ๒๕,๔๙๔.๐๐ ตร.ม. ระหว่าง 13  - 20   กันยายน 2560