ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

2561 ยกเลิก

ประกาศขายทอดตลาด/ เครื่องจักรยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน)  เลขที่  อต.1/พ.4/3/2561  จำนวน  13 รายการ   

ประกาศ ณ 21 พฤษภาคม 2561 icon new

2561 :::

ประกาศขายทอดตลาด/ เครื่องจักรยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน)  เลขที่  อต.1/พ.4/3/2561  จำนวน  13 รายการ

ประกาศ ณ 25 เมษายน 2561 

2561 :::

ประกาศขายทอดตลาด / เครื่องจักรยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน) เลขที่ อต.1/พ.4/2/2561 จำนวน 26 รายการ

ประกาศ ณ 23 มีนาคม 2561

2561 :::

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหณะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) เลขที่ อต.1/พ.4/1/2561 จำนวน  1 รายการ

ประกาศ ณ 10 พฤศจิกายน 2560