2561 :::

ประกาศรับราคาขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการชำรุด จำนวน 1 หลัง เลขที่ อต.1/ พ.4 /5 /2561

ลงวันที่ 9 กันยายน 2561  icon new ประกาศ ณ 16-22 ตุลาคม 2561 

     
2561 :::

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการชำรุด จำนวล 1 หลัง เลขที่  อต.1/พ.4/5/2561

ประกาศ ณ 19  กันยายน 2561 icon new

2561 ยกเลิก

ประกาศขายทอดตลาด/ เครื่องจักรยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน)  เลขที่  อต.1/พ.4/3/2561  จำนวน  13 รายการ   

ประกาศ ณ 21 พฤษภาคม 2561 icon new

2561 :::

ประกาศขายทอดตลาด/ เครื่องจักรยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน)  เลขที่  อต.1/พ.4/3/2561  จำนวน  13 รายการ

ประกาศ ณ 25 เมษายน 2561 

2561 :::

ประกาศขายทอดตลาด / เครื่องจักรยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน) เลขที่ อต.1/พ.4/2/2561 จำนวน 26 รายการ

ประกาศ ณ 23 มีนาคม 2561

2561 :::

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหณะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) เลขที่ อต.1/พ.4/1/2561 จำนวน  1 รายการ

ประกาศ ณ 10 พฤศจิกายน 2560