ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

2561 :::

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหณะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) เลขที่ อต.1/พ.4/1/2561 จำนวน  1 รายการ

ประกาศ ณ 10 พฤศจิกายน 2560 icon new