ปีงบประมาณ 2562  

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/28/2562

งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลชข 11 

ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขัยว กม.330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง

ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง 

 w06.icon new ะหว่างวันที่  25 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/27/2562

งานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทรางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.328+975 - กม.330+720 (RT.)และระหว่าง กม.330+089 - กม. 330+720 (LT.) w06.icon new ะหว่างวันที่  8 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/26/2562

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักระดับปฏิบัติการ

และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6 ) สถานที่ดำเนินการ สนักงานหมวดทางหลวงลับแล ทางหลวงหมายเลข 1041

ตอนควบคุม พระแท่น - อุตรดิตถ์  บริเวณ กม. 1+317 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง w06.icon new ะหว่างวันที่  3 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561

     
 ปีงบประมาณ 2562  

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/25/2562

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักระดับปฏิบัติการ

และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6 ) สถานที่ดำเนินการ สนักงานหมวดทางหลวงพิชัย  ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน 0501

นาอิน - ชัยมงคล บริเวณ กม. 285+455 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง w06.icon new ะหว่างวันที่  3 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/24/2562

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักระดับปฏิบัติการ

และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6 ) (1 หลัง) สถานที่ดำเนินการ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ถนนประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ

อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  ปริมาณงาน 1 หลัง w06.icon new ะหว่างวันที่  3 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศ  ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) g] เลขที่ E อต.1/7/2562  w06.icon new

หัสงาน 24100  งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว 

ระหว่าง กม.328+975 - กม.330+720 (RT.) และระหว่าง กม.330+089 - กม.330+720 (LT.)

ปริมาณงาน 25,203.00  ตร.ม.  ะหว่างวันที่  24 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561 

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)เลขที่ E อต.1/18/2562

ประกาศ ณ วันที่  21-27 กันยายน 2561 

     
 ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)เลขที่ E อต.1/17/2562

ประกาศ ณ วันที่  21-27 กันยายน 2561 

     
ปีงบประมาณ 2562  

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)เลขที่ E อต.1/16/2562 

ประกาศ ณ วันที่  20-26 กันยายน 2561 

     
ปีงบประมาณ 2562    ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/23/2562
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวย ความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2526

งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม

0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน บริเวร กม.24+385 (แยกโรงพยาบาลทองแสนขัน)

ปริมาณงาน 1 แห่ง  w06.icon new  ะหว่างวันที่  5 ก.ย. - 14  ก.ย.  2561

     
ปีงบประมาณ 2562    ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/22/2562
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.277+000 - กม.293+000 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง - น้ำพี้ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,776.00 w06.icon new  ะหว่างวันที่  5 ก.ย. - 14  ก.ย.  2561
     
ปีงบประมาณ 2562    ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/21/2562
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403

ตอนป่าขนุน-วังผาชัน บริเวณ กม.255+967 , ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101

ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง บริเวณ กม.0+625 , บริเวณ กม.9+775 และ บริเวณ กม.12+145

, ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน บริเวณ กม.36+920

,บริเวณ กม.47+382 และ บริเวณ กม.48+558 ปริมาณงาน 3 แห่ง 

w06.icon new  ะหว่างวันที่  5 ก.ย. - 14  ก.ย.  2561

     
ปีงบประมาณ 2562    ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/20/2562
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่อ้อย

- อุตรดิตถ์ บริเวณ  กม.235+195 ,ทางหลวงหมายเลข 1046 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว บริเวณ กม.10+802

ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน บริเวณ กม.9+537, ทางหลวงหมายเลข 1204

ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย บริเวณ กม.38+530 และ บริเวณ กม.39+060 ปริมาณงาน  4 แห่ง 

 w06.icon new  ะหว่างวันที่  5 ก.ย. - 14  ก.ย.  2561

     
ปีงบประมาณ 2562    ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/19/2562
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอิน - ชัยมงคล -

บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.272+395 - กม.276+165 (RT.) ระหว่าง กม.281+545 -

กม.283+195 (RT.),บริเวณ กม.287+645,บริเวณ กม.300+262 ระหว่าง กม.300+502 -

กม.301+820 (LT.,RT.) และบริเวณ กม.317+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง

w06.icon new  ะหว่างวันที่  5 ก.ย. - 14  ก.ย.  2561 

     
ปีงบประมาณ 2562     ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/18/2562
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคาร

สำนักงานหมวดทางหลวงลับแล ทางหลวงหมายเลข 1041 ตอน 0100  ตอนควบคุม พระแท่น - อุตรดิตถ์

บริเวณ กม.1+317 (RT.) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง 

w06.icon new  ะหว่างวันที่  5 ก.ย. - 14  ก.ย.  2561 

     
ปีงบประมาณ 2562    ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/17/2562
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก

อาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สถานที่ดำเนินการหมวดทางหลวงพิชัย ทางหลวงหมายเลข 11

ตอน 1501 ตอนควบคุม นาอิน-ชัยมงคล บริเวณ กม.285+455 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 

w06.icon new  ะหว่างวันที่  5 ก.ย. - 14  ก.ย.  2561  

     
ปีงบประมาณ 2562
click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/16/2562
  จ้างก่อสร้ืางกิจกรรมอำนวยการ และวนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2526 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) (1หลัง) สถานที่ดำเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 หลัง w06.icon new  ะหว่างวันที่  31 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561 
 .
ปีงบประมาณ 2562 click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/15/2562
 

จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.117 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.235+170 - กม.236+328 (RT.) เป็นช่วงๆ , ทล 1046 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.14+436 - กม.14+580 (LT.) เป็นช่วงๆ ,ทล 1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+782 - กม.17+267 (LT.)เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น)

 w06.icon new  ะหว่างวันที่  31 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561 

 .
ปีงบประมาณ 2562
click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/14/2562
 

งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.271+500 - กม.291+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง

w06.icon new  ะหว่างวันที่  31 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561 

ปีงบประมาณ 2562
click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/13/2562
 

งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอนห้วยไผ่ - ห้วยช้าง บริเวณ กม.6+678(แยกไผ่ล้อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 

 w06.icon new  ะหว่างวันที่  31 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561 

 .
ปีงบประมาณ 2562
click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/12/2562
จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล 117 ตอนพญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.186+860 - กม.206+383 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ , ทล 1324 ตอนทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.3+634 - กม.12+125 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ , ทล 1255 ตอน ฟ้าเรือง -คลองกล้วย ระหว่าง กม.0+025 - กม.3+990 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ  ปริมาณงาน 3 แห่ง (67 ต้น)   w06.icon new  ะหว่างวันที่  31 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561   
 .
ปีงบประมาณ 2562
click  ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/11/2562
  งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2526 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุถม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+000 - กม.317 + 000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (200 ต้น) w06.icon new  ะหว่างวันที่  31 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561
 .
ปีงบประมาณ 2562
 
click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/10/2562

งานจ้างก่อสร้างงบกลางฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง  กม.350 + 815 - กม.350+915 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง   w06.icon new  ะหว่างวันที่  31 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ 2562
 
click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/9/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1214  ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม.21+219 - กม.46+795 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 

w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

 .
ปีงบประมาณ 2562
click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/8/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.8+320 - กม.12+137 ปริมาณงาน 34,423.00 ตร.ม. 

w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ 2562  click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/7/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.328+975 - กม.330+720 (RT.) และระหว่าง กม.330+089 - กม.330+720 (LT.) ปริมาณงาน 25,203.00 ตร.ม.  w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ

2562


click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/6/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล  ระหว่าง กม.285+240 - กม.287+330 (LT.) ปริมาณงาน 23,412.00 ตร.ม.  w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ

2562

click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/5/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 3 ระหว่าง กม.2+415 - กม.6+782 ปรีมาณงาน 39,303.00 ตร.ม.

w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ

2562


click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/4/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.308+700 - กม.312+645(RT.) ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0101 ตอน อุตรดิตถ์-ห้วยไผ่ ที่ กม.0+730 (บริเวณแยกเกาะไท)

ปริมาณงาน 50,651.00 ตร.ม.   w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ

2562


click ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/3/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลท์ (PARA SLURRY SEAL) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.284+823 - กม.294+250 ปริมาณงาน 84,843.00 ตร.ม.  w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ

2562

click 

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/2/2562

จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.334+987 - กม.336+126 (LT.), กม.336+352 - กม.336+910 (RT.) , และ กม.337+520 -กม338+512 (LT.) ปริมาณงาน 2.689 กม.  w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561

ปีงบประมาณ

2562

 click

ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E  อต.1/1/2562

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.7 + 500 - กม.9 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง  w06.icon new  ะหว่างวันที่  29 ส.ค. - 14  ก.ย.  2561
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ปีงบประมาณ 2561 click ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   ระหว่างวันที่  12 - 15 ธันวาตม  2560
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E อต.1/15/2561

รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ที่บริเวณ กม.320+502 (แยกอุตรดิตถ์) และที่บริเวณ กม. 325+906.729 (แยกคุ้งตะเภา)

 (ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน -  7 ธันวาตม  2560)

ปีงบประมาณ 2561 click

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงประกาศเลขที่  E อต.๑/ ๑๔ /๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุ งจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน
๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓
ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และ ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙
(แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง (ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2560)
ปีงบประมาณ 2561 click

ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๑๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ที่บริเวณ กม ๓๒๐ + ๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และที่บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้มตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง  

(ระหว่างวันที่  16 - 24 ตุลาคม  2560 )

ปีงบประมาณ 2561 click

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุ งจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓
ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และ ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙
(แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง ประกาศเลขที่  E อต.๑/ ๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ระหว่างวันที่  13 - 15 กันยายน  2560)

 ปีงบประมาณ 2561 click 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๓ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล  ระหว่าง กม.๒๗๙+๒๓๕ – กม.๒๘๑+๒๗๙ (RT.) , ระหว่าง กม.๒๘๖+๔๔๑ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (RT.) และระหว่าง กม.๒๘๗+๓๓๐ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๓๑๓ กม.

(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

ปีงบประมาณ 2561  click 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๒ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ตอน ๒  ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ – กม.๓๓๖+๓๕๒ (RT.) 

(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

 ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๑ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งาน
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ
ระหว่าง กม.๐+๘๑๘ – กม.๑+๓๔๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๕+๘๑๑ – กม.๗+๐๐๐ (RT.)    
ปริมาณงาน ๑๕,๖๖๖.๐๐  ตร.ม.  (ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑๐ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๒๒๐๐  งานเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖  ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง – ด้านแม่คํามัน  ระหว่าง  กม.๖+๗๘๒ – กม.๘+๐๐๐  และ ระหว่าง  กม.๑๒+๒๒๐ – กม.๑๔+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๓,๒๔๔.๐๐ ตร.ม.

(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๙ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๙+๔๒๕ – กม.๑๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓.๖๒๕ กม. (ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๘ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  
งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์
ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๑๕ – กม.๒๐๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑๓,๓๙๕.๐๐ ตร.ม.

(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๗ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  
งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน
ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๑+๔๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอน ทางเข้าบึงหลัก ระหว่าง กม.๐+๐๕๕ – กม.๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๓๐.๐๐ ตร.ม.

(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๖ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔  ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.๑๕+๔๒๘ – กม.๑๘+๕๕๐ , ระหว่าง กม.๒๔+๒๙๖ –กม.๒๙+๑๐๕ และ  ระหว่าง กม.๓๐+๒๒๘ – กม.๓๐+๖๑๖ ปริมาณงาน ๗๒,๔๐๖.๐๐  ตร.ม.

(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560 )

ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๕ / ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  
งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย
ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ –กม.๒๐๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๖,๑๙๐.๐๐  ตร.ม.   
(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

 ปีงบประมาณ 2561 click 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๔ / ๒๕๖๑

แผนรายประมาณการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ , ๐๕๐๓ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้ําเขียว  ระหว่าง กม.๓๑๔+๕๐๐ – กม.๓๑๗+๔๘๒ (RT.) และ ระหว่าง กม.๓๑๕+๓๐๗  –  กม.๓๑๕+๙๔๐ (LT.) ปริมาณงาน  ๔๒,๓๖๒.๐๐  ตร.ม. (ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

 ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๓ / ๒๕๖๑

กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและ บริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน   ควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่ บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ์) และ ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง (ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

 ปีงบประมาณ 2561  click

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๒ / ๒๕๖๑

กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจําปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ  ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง
(ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)

ปีงบประมาณ 2561  click ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E อต.๑/ ๑ / ๒๕๖๑
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ําอ่าง – น้ําพี้ ระหว่าง กม.๒+๑๒๕ – กม.๔+๒๗๕ และ ระหว่าง กม.๘+๓๗๐ – กม.๙+๑๖๘ ปริมาณ
งาน ๒๕,๔๙๔.๐๐ ตร.ม. (ระหว่างวันที่  21 - 28 สิงหาคม  2560)