ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

           Tor
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
  กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.235+170 - กม.236+328 (RT.) เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.14+436 - กม.14+580(LT.)เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+782 - กม.17+267 (LT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น)   w06.icon new  ระหว่างวันที่  17 -  22  สิงหาคม  2561 
   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.271+500 - กม.291+200 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  17 -  22  สิงหาคม  2561 

   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
  กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม. 285 + 240 - กม. 287+330 (LT.,) ปริมาณงาน 23,412.00  ตร.ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่  17 -  22  สิงหาคม  2561 
   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
  กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง บริเวณ กม.+678 (แยกไผ่ล้อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่  17 -  22  สิงหาคม  2561 
   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน  ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.308+700 - กม.312+645 (RT.,) ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0101 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ ที่ กม.0+730 (บริเวณแยกเกาะไท) ปริมาณงาน 50,651.00  ตร.ม. 

 w06.icon new  ระหว่างวันที่  16 -  21  สิงหาคม  2561 

   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100  ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 3 ระหว่าง กม.2+415 - กม.6+782 ปริมาณงาน 39,303.00 ตร.ม.  

w06.icon new  ระหว่างวันที่  16 -  21  สิงหาคม  2561 

   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.186+860 - กม.206+383(LT.,RT.) เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.3+634 - กม.12+125 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆปริมาณงาน 3 แห่ง (67 ต้น)  w06.icon new  ระหว่างวันที่  16 -  21  สิงหาคม  2561

   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน  31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+000 - กม.317+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง  (200 ต้น) 

 w06.icon new  ระหว่างวันที่  16 -  21  สิงหาคม  2561

   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลท์ (PARA SLURRY SEAL)

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม. 284 + 823 - กม.294 + 250  ปริมาณงาน 84,843.00 ตร.ม. w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 -  20  สิงหาคม  2561

 
ปี 2562  clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน  ระหว่าง กม. 7+ 500  - กม. 9+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 -  20  สิงหาคม  2561

   
ปี 2562 clickclick  งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 

โครงการบูรณะเครือข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.334+987 - กม.336+126 (LT.,) กม.336+352 - กม.336+910 (RT.,) และ กม.337+520 - กม.338+512(LT.,) ปริมาณงาน 2,689 กม. w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 -  20  สิงหาคม  2561

   
ปี 2561 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ที่บริเวณ กม320 + 502 (แยกอุตรดิตถ์) และที่บริเวณ กม. 325+906.729 แยกคุ้งตะเภา ปริมาณงาน 2 แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่  23 - 28  พฤศจิกายน  2560
   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง  รหัสงาน  ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑
ตอนควบคุม  ๐๕๐๓  ตอน  บึงหลัก  –  หนองน้ําเขียว  ที่บริเวณ  กม.๓๒๐+๕๐๒  (แยกอุตรดิตถ์)  และ ที่ บริเวณ
กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง w06.icon new ระหว่างวันที่  9 - 12 ตุลาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุง
ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๙+๔๒๕ – กม.๑๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓.๖๒๕ กม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

โครงการบูรณะโครงขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก –
หนองน้ําเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ – กม.๓๓๖+๓๕๒ (RT.) ปริมาณงาน ๒.๘๖๖ กม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน  ๒๕๑๐๐  
งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน น้ําอ่าง – น้ําพี้ ระหว่าง กม.๒+๑๒๕ –
กม.๔+๒๗๕ และ ระหว่าง กม.๘+๓๗๐ – กม.๙+๑๖๘ ปริมาณงาน ๒๕,๔๙๔.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๑๐๐งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.๑๕+๔๒๘ – กม.๑๘+๕๕๐ ,  ระหว่าง กม.๒๔+๒๙๖ – กม.๒๙+๑๐๕ และ ระหว่าง กม.๓๐+๒๒๘ – กม.๓๐+๖๑๖ ปริมาณงาน ๗๒,๔๐๖.๐๐  ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รหัสงาน  ๒๒๒๐๐   
งานเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๖  ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง –ด่านแม่คํามัน  
ระหว่าง  กม.๖+๗๘๒ – กม.๘+๐๐๐  และ ระหว่าง  กม.๑๒+๒๒๐ – กม.๑๔+๖๕๐  
ปริมาณงาน ๓๓,๒๔๔.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
 ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ – วังสีสูบ ระหว่าง กม.๐+๘๑๘ – กม.๑+๓๔๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๕+๘๑๑ – กม.๗+๐๐๐ (RT.)   ปริมาณงาน ๑๕,๖๖๖.๐๐  ตร.ม. 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

แผนรายประมาณการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ , ๐๕๐๓ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหว่าง กม.๓๑๔+๕๐๐ – กม.๓๑๗+๔๘๒ (RT.)  และ ระหว่าง กม.๓๑๕+๓๐๗  –  
กม.๓๑๕+๙๔๐  (LT.)  ปริมาณงาน  ๔๒,๓๖๒.๐๐  ตร.ม.   w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๘๐๐๓
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน –
ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๙+๒๓๕ – กม.๒๘๑+๒๗๙ (RT.) , ระหว่าง กม.๒๘๖+๔๔๑ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (RT.) และ ระหว่าง กม.๒๘๗+๓๓๐ – กม.๒๘๗+๕๒๐ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๓๑๓ กม. 

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๑๕ – กม.๒๐๙+๗๒๕

ปริมาณงาน ๑๓,๓๙๕.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐  งานขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ –กม.๒๐๘+๐๐๐
ปริมาณงาน ๓๖,๑๙๐.๐๐  ตร.ม w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561 

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจําปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง

w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
 ปี 2561

 clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร  
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๑+๔๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าบึงหลัก ระหว่าง กม.๐+๐๕๕ – กม.๐+๓๐๐   w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560

   
ปี 2561  clickclick งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง  รหัสงาน  ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑
ตอนควบคุม  ๐๕๐๓  ตอน  บึงหลัก  –  หนองน้ําเขียว  ที่บริเวณ  กม.๓๒๐+๕๐๒  (แยกอุตรดิตถ์)  และ ที่ บริเวณ
กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุ้งตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แห่ง   w06.icon new  ระหว่างวันที่  15 - 18 สิงหาคม 2560
   
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ประจําปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๒๐๐๐  งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหว่าง กม.๓๔๙+๑๙๙–กม.๓๕๑+๐๐๒(RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง w06.icon new  ระหว่างวันที่  2- 7 มีนาคม 2560

         
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิ วแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.๐+๑๖๕ – กม.๐+๒๔๓ , กม.๐+๕๑๒ – กม.๑+๐๓๑ และ กม.๑+๒๗๓ – กม.๑+๘๖๒ ปริมาณงาน ๑๑,๙๑๗.๐๐ ตร.ม. 

w06.icon new ระหว่างวันที่  15- 18 พฤศจิกายน 2559

         
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์
(Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๑๒๔ - กม.๓๗+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗๑,๖๔๙.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่  23- 26  สิงหาคม 2559

 
      click

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒
ระหว่าง กม.๓๓๘+๕๘๓ – กม.๓๔๔+๓๓๘ (LT. , RT. เป็นตอน ๆ)

ปริมาณงาน ๗๗,๔๙๕.๐๐ ตร.ม.  w06.icon new ระหว่างวันที่  23- 26  สิงหาคม 2559

 
      click

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์
(Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน
ระหว่าง กม.๒๕๐+๑๙๕ – กม.๒๗๓+๔๗๓ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๙๓,๒๖๕.๐๐ ตร.ม.

w06.icon new ระหว่างวันที่  23- 26  สิงหาคม 2559

  
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก–ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖(ทางแยกบ้านหาดกรวด)

ปริมาณงาน ๑ แห่ง  w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559

  
       click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองกวาง – แสนขัน ระหว่าง กม.๑๒+๐๖๕ – กม.๑๓+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๔,๕๒๐ ตร.ม.   w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
แผนรายประมาณการ ประจาปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง
กม.๑๘๕+๒๓๒ - กม.๑๘๖+๔๓๘ ปริมาณงาน ๑.๒๐๖ กม.  w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑1 ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๗๖+๕๐๗ – กม.๒๗๙+๒๓๐ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๙๕๓.๐๐ ตร.ม.   w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
       click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ประจาปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒ ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม.๒๑+๓๑๗ - กม.๒๔+๒๔๖ ปริมาณงาน ๑๖,๘๔๙.๐๐ ตร.ม.   w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559
         
      click

ร่างขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.๑๘๖+๔๓๘ - กม.๑๘๗+๕๒๘ 

ปริมาณงาน ๑๒,๐๒๐.๐๐ ตร.ม.    w06.icon new ระหว่างวันที่  19 - 24  สิงหาคม 2559

         
      click

ประกาศยกเลิก ประกาศเลขที่ อต.๑ /๑๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๖๕ – กม.๔๐+๓๔๙ ปริมาณงาน ๕,๒๙๐.๐๐ ตรม. 

       click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
แผน รายประมาณการ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนว ทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน  ระหว่าง กม.๕+๐๕๙ กม. ๗+๕๕๐  ปริมาณงาน ๒๐,๙๘๔.๐๐ ตร.ม. ระหว่างวันที่ 4 - 7  กรกฏาคม 2559

       click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
แผนรายประมาณการ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป งานบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒๑๗+๙๒๐ – กม.๒๑๙+๓๒๙ ปริมาณงาน ๑๒,๙๖๖.๐๐ ตร.ม.  ระหว่างวันที่ 4 - 7  รกฏาคม 2559
     
      click

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมไปยังจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ บริเวณทางแยกวังผาชัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระหว่างวันที่ 26กุมภาพันธ์ -  2 มีนาคม 2558

     
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ตอน ๑  ระหว่าง กม.๑๒+๖๘๒ – กม.๑๔+๗๐๐  ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2558
     
      click งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓๓+๔๘๖ - กม.๓๓๔+๙๘๗ (LT.)  ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2558