ผู้อำนวยการ

Untitled 2
นางสาวพัทธิยะ   ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

icon137

วิสัยทัศน์ (Vision)
 " พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง "
พันธกิจ 

       1. พัฒนาทางหลวงในเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ กรมทางหลวง

       2. รักษาระดับมาตรฐานในการให้บริการทางหลวง สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ใช้ทาง

        3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้